Polski ład - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Sprawdź teraz
Opublikowano Dodaj komentarz

Kody GTU – obowiązek w nowym JPK_VAT!

1 października 2020 wszedł w życie obowiązek stosowania kodów GTU w plikach JPK-V7M i V7K. Co to zmienia?

Od tej chwili następuje zastąpienie dotychczasowego pliku JPK_VAT z deklaracjami plikiem JPK_V7, a w nich pojawia się nowy element – pole obowiązkowe dotyczące oznaczenie pozycji GTU.

Obecnie będę dwa warianty JPK_VAT:
-JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie,
-JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Kody GTU – czym są? „Grupa Towarów i Usług” jest to pewnego rodzaju klasyfikacja, która określa przynależność towarów i usług do jednej z trzynastu określonych grup od GTU_01 do GTU_13.

Lista kodów GTU:

Oznaczenie kodu:Grupa towarów lub usług
GTU_01Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
GTU_03Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_04Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_06Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_07Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_09Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU_10Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU_11Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Poniżej przedstawione są przykładowe pytania zadane MF oraz uzyskane odpowiedzi dotyczące oznaczeń dostawy i świadczenia usług:

Czy w związku z wdrożeniem nowego JPK_VAT z deklaracją oznaczenie GTU_01-13 należy umieszczać także na wystawianych fakturach?
Nie ma obowiązku aby na fakturze zawierać oznaczenia GTU_01-13. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy zmianie.
Czy możliwe jest stosowanie kilku oznaczeń GTU dla jednej faktury, np. w sytuacjach gdy na fakturze występuje kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU lub jeden towar kwalifikuje się do kilku GTU?
Tak. Struktura pliku przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.
Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczenia GTU mają zastosowanie również do faktur z oznaczeniem „FP”, wystawianych do paragonów na rzecz podatników?
Tak. Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem „FP”.
Czy faktury zaliczkowe należy oznaczać GTU?
Tak. Oznaczenia GTU_01-13 dotyczą również faktur zaliczkowych.
Czy GTU należy oznaczać także sprzedaż używanych towarów co do których wymagane jest zastosowanie tych kodów?
Tak. Oznaczenia mają również zastosowanie do towarów używanych.
Jak należy ujmować faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją, które korygują towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU, gdy faktura pierwotna zawierała towary/usługi do których stosuje się oznaczenia GTU?
Symbolami GTU należy oznaczać fakturę korygującą, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Natomiast gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób.
Czy GTU służą do oznaczania nieodpłatnego przekazania towarów z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
Nie. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno takie przekazanie).
Czy oznaczenie GTU_01 dotyczy także alkoholu wydawanego w ramach usługi gastronomicznej?
Oznaczenie GTU_01 dotyczy dostaw towarów: napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Zatem jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.

Całość odpowiedzi jest dostępna pod tym adresem: kliknij tutaj.

Logo

Kasy Fiskalne Opole
ul. Nysy Łużyckiej 62
Tel. 601 490 695